Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм Дүрэм 122 1999-01-01 Үзэх
2 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Дүрэм 102 2014-05-16 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-05-01 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-05-01 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-04-01 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-04-01 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-03-01 Үзэх
8 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-03-01 Үзэх
9 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-02-01 Үзэх
10 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-02-01 Үзэх
11 Улсын онцгой комиссын даргын тушаал - түр журам батлах тухай Улсын их хурлын тогтоол 18 2021-02-22 Үзэх
12 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2021-01-01 Үзэх
13 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2021-01-01 Үзэх
14 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-12-01 Үзэх
15 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-12-01 Үзэх
16 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
17 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
18 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
19 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
20 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-01 Үзэх
21 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-02 Үзэх
22 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
23 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
24 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
25 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
26 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 0001-06-01 Үзэх
27 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-06-01 Үзэх
28 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-05-01 Үзэх
29 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
30 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
31 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
32 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
33 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
34 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
35 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
36 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-06-16 Үзэх
37 Эрчим хүчний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2001-02-01 Үзэх
38 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-11-26 Үзэх
39 Авлигын эсрэг хууль Салбарын хуулиуд 2006-07-06 Үзэх
40 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-01-19 Үзэх