Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2021-12-31 Үзэх
2 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-12-02 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-11-02 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-10-03 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-09-02 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-08-09 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-08-09 Үзэх
8 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам Улсын их хурлын тогтоол 109 2021-04-28 Үзэх
9 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-07-05 Үзэх
10 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-06-01 Үзэх
11 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-06-01 Үзэх
12 Корона вируст халдварын тандалт сэргийлэлтийн түр заавар Заавар 29 2021-01-27 Үзэх
13 Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн дүрэм Дүрэм 181 2019-04-11 Үзэх
14 Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал Салбарын хуулиуд 231 2014-12-10 Үзэх
15 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар Заавар 505 2017-12-12 Үзэх
16 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм Дүрэм 269 2015-06-29 Үзэх
17 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах, зарим албан тушаалтны жагсаалт Улсын их хурлын тогтоол 20 2014-12-23 Үзэх
18 Маягт нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай Салбарын хуулиуд 158 2013-12-31 Үзэх
19 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх тогтоох Салбарын хуулиуд 5 2018-08-19 Үзэх
20 Эрчим хүчний салбарын шагнал олгох журам Журам 97 2016-12-08 Үзэх
21 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-01-01 Үзэх
22 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам Журам 212 2014-09-30 Үзэх
23 Үнэлгээний хорооны журам Журам 330 2015-12-10 Үзэх
24 Өмч хамгаалах зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам Журам 86 2018-04-03 Үзэх
25 Түүхэн үйл явдал ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам Журам 204 2019-01-01 Үзэх
26 Цахим хуудас худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам Журам 84 2013-04-19 Үзэх
27 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал Журам 58 2018-03-30 Үзэх
28 Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам Журам 246 2017-01-01 Үзэх
29 Корона вируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам Журам 18 2021-02-22 Үзэх
30 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам Журам 127 2008-01-01 Үзэх
31 Иргэн даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам Журам 30 2015-02-18 Үзэх
32 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам Журам 374 2013-01-01 Үзэх
33 Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам Журам 122 1999-01-01 Үзэх
34 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-11-09 Үзэх
35 Дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний холболтын журам Журам 290 2018-10-11 Үзэх
36 Эрчим хүчний салбарын шилдэг байгууллага, Ерөнхий инженер, Инженер, Мастер, Ажилтан, бүтээн байгуулалтын ажлыг шалгаруулах түр журам Журам 4194 2019-11-18 Үзэх
37 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль Салбарын хуулиуд 2016-12-01 Үзэх
38 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай Салбарын хуулиуд 1994-06-07 Үзэх
39 Монгол улсын үндсэн хууль Салбарын хуулиуд 1992-01-13 Үзэх
40 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-02-02 Үзэх
41 Иргэний хууль Салбарын хуулиуд 2002-01-10 Үзэх
42 Гэр бүлийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 1999-06-11 Үзэх
43 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2016-12-22 Үзэх
44 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 1997-12-05 Үзэх
45 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-02-02 Үзэх
46 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-07-22 Үзэх
47 Зөрчлийн туухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-05-11 Үзэх
48 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 1995-03-30 Үзэх
49 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-05-17 Үзэх
50 Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам Журам 5345 2009-02-18 Үзэх