Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-07-01 Үзэх
2 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-06-01 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-05-01 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-04-01 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-03-01 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2024 оны тушаалууд 2024-02-01 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2024-01-01 Үзэх
8 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-12-01 Үзэх
9 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-11-01 Үзэх
10 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-10-01 Үзэх
11 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-09-01 Үзэх
12 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-08-01 Үзэх
13 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-07-01 Үзэх
14 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-06-01 Үзэх
15 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-05-01 Үзэх
16 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-04-01 Үзэх
17 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-03-01 Үзэх
18 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-02-03 Үзэх
19 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2023-01-03 Үзэх
20 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-12-02 Үзэх
21 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-11-01 Үзэх
22 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-10-03 Үзэх
23 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-08-01 Үзэх
24 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-08-02 Үзэх
25 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-07-02 Үзэх
26 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-06-01 Үзэх
27 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-05-01 Үзэх
28 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-04-01 Үзэх
29 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-03-01 Үзэх
30 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-02-01 Үзэх
31 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам Улсын их хурлын тогтоол 109 2021-04-28 Үзэх
32 Корона вируст халдварын тандалт сэргийлэлтийн түр заавар Заавар 29 2021-01-27 Үзэх
33 Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн дүрэм Дүрэм 181 2019-04-11 Үзэх
34 Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал Салбарын хуулиуд 231 2014-12-10 Үзэх
35 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар Заавар 505 2017-12-12 Үзэх
36 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм Дүрэм 269 2015-06-29 Үзэх
37 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах, зарим албан тушаалтны жагсаалт Улсын их хурлын тогтоол 20 2014-12-23 Үзэх
38 Маягт нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай Салбарын хуулиуд 158 2013-12-31 Үзэх
39 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх тогтоох Салбарын хуулиуд 5 2018-08-19 Үзэх
40 Эрчим хүчний салбарын шагнал олгох журам Журам 97 2016-12-08 Үзэх
41 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-01-01 Үзэх
42 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам Журам 212 2014-09-30 Үзэх
43 Үнэлгээний хорооны журам Журам 330 2015-12-10 Үзэх
44 Өмч хамгаалах зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам Журам 86 2018-04-03 Үзэх
45 Түүхэн үйл явдал ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам Журам 204 2019-01-01 Үзэх
46 Цахим хуудас худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам Журам 84 2013-04-19 Үзэх
47 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал Журам 58 2018-03-30 Үзэх
48 Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам Журам 246 2017-01-01 Үзэх
49 Корона вируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам Журам 18 2021-02-22 Үзэх
50 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам Журам 127 2008-01-01 Үзэх