Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
2 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-01 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-02 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
8 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
9 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
10 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
11 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 0001-06-01 Үзэх
12 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-06-01 Үзэх
13 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-05-01 Үзэх
14 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
15 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
16 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
17 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
18 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
19 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
20 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
21 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-06-16 Үзэх
22 Эрчим хүчний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2001-02-01 Үзэх
23 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-11-26 Үзэх
24 Авлигын эсрэг хууль Салбарын хуулиуд 2006-07-06 Үзэх
25 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-01-19 Үзэх
26 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай Дүрэм 196 2019-08-08 Үзэх