2023 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 8.47 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 7.27 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 63.2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

11839.7

12960.0

8477,6

4339.4

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

10.86

17.2

11.3

5.8

Нийт түгээлт

мян.квтц

10554.3

11516

7276.46

4239.5

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

70.74

71.82

1.08

-   шийдвэр

мян.квтц

9.88

22.08

12.2

-   зөрчил

мян.квтц

0

4.16

4.16

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

9.8

9.8

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0

0.55

0.55

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1197.7

1301

1201.1

-99.9

Хувиар

 

12.6

10.15

14.17

4

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2786

2200

5538

3338

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2786

2200

5538

3338