2023 ОНЫ 10-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 10.98 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.58 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 69.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15417.2

15538

10986.7

-4551.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.7

20.9

14.7

-6.2

Нийт түгээлт

мян.квтц

13682

13683

9485.3

-4197

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

79.28

670.88

591.6

-   шийдвэр

мян.квтц

18.02

108.96

90.94

-   зөрчил

мян.квтц

0

202.2

-202.2

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

2.04

0

-2.04

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

133.04

133.04

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.091

7.18

-7.27

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1734.5

1855.0

1501.4

-353.6

Хувиар

 

11.25

11.94

13.67

1.7

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

21268

22820

19182

-3638

Үүнээс:             усаар

Гкал

17949

19020

13960

-5060

                         уураар

Гкал

3319

3800

5222

1422