2024 ОНЫ 01-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 17.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 14.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 110.1 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15678.1

15773

17329.3

1556.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.07

21.2

23.3

2.09

Нийт түгээлт

мян.квтц

13447.8

13513

14878.9

1365.9

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

62.28

218.84

156.56

-   шийдвэр

мян.квтц

129.738

1.52

-128.218

-   зөрчил

мян.квтц

18.482

0

-18.482

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

20.86

34.62

13.76

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

18.482

0

-18.482

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.15

1.554

1.404

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

     2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2230.2

2260.0

2450.4

190.44

Хувиар

 

14.06

14.33

14.14

-0.19

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

       2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

44478

43849

46537

2688

Үүнээс:             усаар

Гкал

39471

40049

40547

498

                         уураар

Гкал

4737

3800

5990

2190