2024 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 107.2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14170

14616

15652

1036

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.09

21.0

22.49

1.5

Нийт түгээлт

мян.квтц

12395

12766

13684

918

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

64.46

179.94

115.48

-   шийдвэр

мян.квтц

6.14

8.3

2.16

-   зөрчил

мян.квтц

0

18.52

18.52

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

73.16

73.16

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

5.209

5.209

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0

1.554

1.554

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

     2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1774.8

1850

1968

118

Хувиар

 

12.52

12.66

12.58

0.08

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

       2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

34079

36827

39515

2688

Үүнээс:             усаар

Гкал

30095

33127

34440

1313

                         уураар

Гкал

3984

3700

5075

1375