2024 ОНЫ 05-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ2024 ОНЫ 05-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 112.8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

11547

13536

13723

187

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

15.5

18.2

18.4

0.2

Нийт түгээлт

мян.квтц

10242

12036

12486

450

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

143.3

172.66

4.56

-   шийдвэр

мян.квтц

10.48

5.04

0.45

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

11.82

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

27.6

25.76

-1.84

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

1.476

1.484

0.008

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

     2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1304.8

1500

1237.1

-262.9

Хувиар

 

11.3

11.08

9.02

-2.1

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

       2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

5894

3800

4629

829

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

5894

3800

4629

829