Бүх ажилчдын хурал зохион байгуулагдав2019 оны 4-р сарын 12-ны өдөр Бүх ажилчдын хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар дараах асуудлаар танилцуулга хийв. Үүнд:

  1. Захиргааны мэдээлэл
  2. Компанийн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт
  3. Их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын ажил
  4. Худалдан авалтын ажиллагаа
  5. Асуулт хариулт