Бүх ажилчдын хурал зохион байгуулагдлаа2019 оны11-р сарын 15-ны өдөр Бүх ажилчдын хурлыг зохион байгууллаа. Хурлаар Захиргааны мэдээлэл, Компанийн санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт, Их засвар, ТЗБАХ, ХО-ын ажил, Худалдан авалтын ажиллагаа, Асуулт хариулт гэсэн дарааллаар танилцуулах мэдээлэл хийв.