2019 ОНЫ 10-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 15.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны10 сар

2019 оны 10 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14779.9

14880

15007.8

127.8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

19.86

20

20.1

0.1

Нийт түгээлт

мян.квтц

12966.1

12915.8

13078.8

163

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт 

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

115.86

208.46

92.6

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

39.18

20.6

18.4

-   зөрчил

ìÿí.квтц

12.88

0

-12.88

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

15.28

48.72

33.44

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

12.88

0

-12.88

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

2.4

48.72

46.32

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1813.8

1964.2

1928.9

-35.3

Хувиар

 

12.27

13.2

12.85

-0.35

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

17058

16641

23915

7274

Үүнээс:             усаар

Гкал

14964

15641

18719

3078

                         уураар

Гкал

2094

1000

5196

4196