2020 ОНЫ 01-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15,7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13,6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100,3% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 1 сар

2020 оны 1 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15853.9

15720,3

15671,2

-49,1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.31

21,13

21,06

-0,07

Нийт түгээлт

мян.квтц

13520.3

13520,3

13612,5

92,2

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

31.7

60,58

28,88

-   шийдвэр

мян.квтц

5.6

27,72

22,12

-   зөрчил

мян.квтц

0

16,7

16,7

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0,56

0,56

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

17.3

16,7

-0,6

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.782

-0,741

-0,041

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2333.6

2200

2058,7

-141,3

Хувиар

 

14.72

13.99

13,14

-0.85

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

39004

39618

44125

4507

Үүнээс:             усаар

Гкал

36028

36618

40019

3401

                         уураар

Гкал

2976

3000

4106

1106