2020 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14,6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.2 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100.8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14076,4

14578.6

14644.9

66.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,95

20.95

21.0

0,05

Нийт түгээлт

мян.квтц

12211,5

12647.6

12211,5

-436.1

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

36,5

54.38

17.88

-   шийдвэр

мян.квтц

40,22

17.46

-22.76

-   зөрчил

мян.квтц

15,92

0

15.92

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

1

3.69

-2.69

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

15,92

0

-15.92

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0

0.168

0

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1864,9

1931.0

1887.7

-43.3

Хувиар

 

13,25

13.25

12.89

-0.36

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

32433

33250

35966

2716

Үүнээс:             усаар

Гкал

30066

30950

32218

1268

                         уураар

Гкал

2367

2300

3748

1448