2020 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 13.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 11.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 94.5 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 4 сар

2020 оны 4 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14330,7

14329

13397.8

-931.2

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

19,9

19.9

18.6

-1.3

Нийт түгээлт

мян.квтц

12566,9

12567

11873.5

-693.5

 

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

55,88

89.62

33.74

-   шийдвэр

мян.квтц

54,18

57.8

3.62

-   зөрчил

мян.квтц

4

0

-4

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

 

 3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

15.18

15.18

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

4

0

-4

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-4

0.69

-3.31

 

 4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1763,8

1763

1524.3

-238.7

Хувиар

 

12,31

12.3

11.38

-0.92

 

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

Гүйц

18240

15114

-3126

Үүнээс:             усаар

Гкал

17993

14740

13559

-1181

                         уураар

Гкал

14400

3500

1555

-1945