2014 онд 35 кв-ын ил хуваарилах байгууламж, 6 кв-ын ерөнхий хуваарилах байгууламжийн шинэчлэлээр 35 кв-ын 4ш таслуур, 10000 кВа-ын холбооны трансформатор 1ш, 6кв-ын 3 секц бүхий 54 самбараас бүрдэх хуваарилах байгууламж иж бүрэн, нум унтраах автомат реактор реле хамгаалалтын хамт бүрэн шинэчлэгдсэн. Цахилгаан тоноглолын шинэчлэлт хийгдсэнээр станцын найдвартай ажиллагаа нэмэгдэж, аваарын нөхцөлд системийн хэмжээнд станц бие даан ажиллах чадвар сайжрав.