Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-05-01 Үзэх
2 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-04-01 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-03-01 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2023 оны тушаалууд 2023-02-03 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2023-01-03 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-12-02 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-11-01 Үзэх
8 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-10-03 Үзэх
9 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-08-01 Үзэх
10 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-08-02 Үзэх
11 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-07-02 Үзэх
12 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-06-01 Үзэх
13 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-05-01 Үзэх
14 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-04-01 Үзэх
15 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-03-01 Үзэх
16 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны тушаалууд 2022-02-01 Үзэх
17 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-12-31 Үзэх
18 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-12-02 Үзэх
19 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-11-02 Үзэх
20 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-10-03 Үзэх
21 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-09-02 Үзэх
22 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-08-09 Үзэх
23 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-08-09 Үзэх
24 Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам Улсын их хурлын тогтоол 109 2021-04-28 Үзэх
25 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-07-05 Үзэх
26 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-06-01 Үзэх
27 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-06-01 Үзэх
28 Корона вируст халдварын тандалт сэргийлэлтийн түр заавар Заавар 29 2021-01-27 Үзэх
29 Тусгай зөвшөөрлийн харилцааг зохицуулах аж ахуйн дүрэм Дүрэм 181 2019-04-11 Үзэх
30 Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал Салбарын хуулиуд 231 2014-12-10 Үзэх
31 Эрүүл мэндийн байгууллагын аюултай хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, боловсруулах, устгах заавар Заавар 505 2017-12-12 Үзэх
32 Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм Дүрэм 269 2015-06-29 Үзэх
33 Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах, зарим албан тушаалтны жагсаалт Улсын их хурлын тогтоол 20 2014-12-23 Үзэх
34 Маягт нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай Салбарын хуулиуд 158 2013-12-31 Үзэх
35 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх тогтоох Салбарын хуулиуд 5 2018-08-19 Үзэх
36 Эрчим хүчний салбарын шагнал олгох журам Журам 97 2016-12-08 Үзэх
37 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-01-01 Үзэх
38 Үнэлгээний хорооны зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, урамшууллыг зохицуулах журам Журам 212 2014-09-30 Үзэх
39 Үнэлгээний хорооны журам Журам 330 2015-12-10 Үзэх
40 Өмч хамгаалах зөвлөлийн үйл ажиллагааны нийтлэг журам Журам 86 2018-04-03 Үзэх
41 Түүхэн үйл явдал ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам Журам 204 2019-01-01 Үзэх
42 Цахим хуудас худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө, тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам Журам 84 2013-04-19 Үзэх
43 Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох аргачлал Журам 58 2018-03-30 Үзэх
44 Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам Журам 246 2017-01-01 Үзэх
45 Корона вируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам Журам 18 2021-02-22 Үзэх
46 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам Журам 127 2008-01-01 Үзэх
47 Иргэн даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам Журам 30 2015-02-18 Үзэх
48 Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журам Журам 374 2013-01-01 Үзэх
49 Ажлын цагийг нэгтгэн бодох журам Журам 122 1999-01-01 Үзэх
50 Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам Журам 311 2011-11-09 Үзэх