Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Цахилгаан дулааны эрчим хүчний үнэ, тарифыг тогтоох аргачлал Салбарын хуулиуд 231 2014-12-10 Үзэх
2 Маягт нөхөх зааврыг батлах, зөвшөөрөх тухай Салбарын хуулиуд 158 2013-12-31 Үзэх
3 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэх тогтоох Салбарын хуулиуд 5 2018-08-19 Үзэх
4 Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль Салбарын хуулиуд 2016-12-01 Үзэх
5 Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай Салбарын хуулиуд 1994-06-07 Үзэх
6 Монгол улсын үндсэн хууль Салбарын хуулиуд 1992-01-13 Үзэх
7 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-02-02 Үзэх
8 Иргэний хууль Салбарын хуулиуд 2002-01-10 Үзэх
9 Гэр бүлийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 1999-06-11 Үзэх
10 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2016-12-22 Үзэх
11 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 1997-12-05 Үзэх
12 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-02-02 Үзэх
13 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-07-22 Үзэх
14 Зөрчлийн туухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-05-11 Үзэх
15 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 1995-03-30 Үзэх
16 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-05-17 Үзэх
17 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-06-16 Үзэх
18 Эрчим хүчний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2001-02-01 Үзэх
19 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-11-26 Үзэх
20 Авлигын эсрэг хууль Салбарын хуулиуд 2006-07-06 Үзэх
21 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-01-19 Үзэх