Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Иргэний хууль Салбарын хуулиуд 2002-01-10 Үзэх
2 Гэр бүлийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 1999-06-11 Үзэх
3 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2016-12-22 Үзэх
4 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 1997-12-05 Үзэх
5 Гамшгаас хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-02-02 Үзэх
6 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-07-22 Үзэх
7 Зөрчлийн туухай хууль Салбарын хуулиуд 2017-05-11 Үзэх
8 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль Салбарын хуулиуд 1995-03-30 Үзэх
9 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-05-17 Үзэх
10 Спортын их наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх журам Журам 5345 2009-02-18 Үзэх
11 Байгууллагын ёс зүйн дүрэм Дүрэм 196 2019-08-08 Үзэх
12 Аж ахуйн харилцааны дүрэм Дүрэм 292 2018-10-11 Үзэх
13 Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын дүрэм Дүрэм 67 2021-03-17 Үзэх
14 Эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний дүрэм Дүрэм 127 2010-01-01 Үзэх
15 Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссын дүрэм Дүрэм 122 1999-01-01 Үзэх
16 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Дүрэм 102 2014-05-16 Үзэх
17 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-05-01 Үзэх
18 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-05-01 Үзэх
19 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-04-01 Үзэх
20 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-04-01 Үзэх
21 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-03-01 Үзэх
22 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-03-01 Үзэх
23 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-02-01 Үзэх
24 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2021 оны тушаалууд 2021-02-01 Үзэх
25 Улсын онцгой комиссын даргын тушаал - түр журам батлах тухай Улсын их хурлын тогтоол 18 2021-02-22 Үзэх
26 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2021-01-01 Үзэх
27 Гүйцэтгэх захирлын АРВАНХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2021-01-01 Үзэх
28 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-12-01 Үзэх
29 Гүйцэтгэх захирлын АРВАННЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-12-01 Үзэх
30 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
31 Гүйцэтгэх захирлын АРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-11-01 Үзэх
32 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
33 Гүйцэтгэх захирлын ЕСДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-10-01 Үзэх
34 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-01 Үзэх
35 Гүйцэтгэх захирлын НАЙМДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-09-02 Үзэх
36 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
37 Гүйцэтгэх захирлын ДОЛООДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-08-01 Үзэх
38 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
39 Гүйцэтгэх захирлын ЗУРГААДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-07-01 Үзэх
40 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 0001-06-01 Үзэх
41 Гүйцэтгэх захирлын ТАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-06-01 Үзэх
42 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-05-01 Үзэх
43 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
44 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
45 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
46 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
47 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
48 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
49 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
50 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-06-16 Үзэх