2020 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 16,0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13,9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 109,8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2019 оны 12сар

2020 оны 12 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15121,3

14710

16001,8

1291,8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,3

19,8

21,5

1,7

Нийт түгээлт

мян.квтц

13059,8

12660

13895

1235

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

171,48

140,96

-30,52

-   шийдвэр

мян.квтц

8,22

3,2

-5,02

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

0

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

 21,02

12,58

-8,44

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

 

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0,967

0,571

-0,396

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1796,9

1970

1681,7

-288,3

Хувиар

 

12,44

13,69

11,43

-2,26

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2019 он

2020 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

43087

40548

47020

6472

Үүнээс:             усаар

Гкал

39185

37548

38768

1220

                         уураар

Гкал

3902

3000

4672

1672