2021 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 

1. Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 13,5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12,0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 103,2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14644.9

13440

13533.7

93.8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.0

20.0

20.14

0.14

Нийт түгээлт

мян.квтц

12211,5

11640

13013.8

373.8

2. Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

54.38

68.86

14.48

-   шийдвэр

мян.квтц

17.46

14.84

-2.62

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

0

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

3.69

7.2

3.51

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.168

0.292

0.124

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1887.7

1800

1519.9

-280.1

Хувиар

 

12.89

13.39

11.23

-2.16

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

35966

36212

33885

-2327

Үүнээс:             усаар

Гкал

32218

32512

29487

-3025

                         уураар

Гкал

3748

3700

4398

698