2021 ОНЫ 03-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100.4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14890

14880

13533.7

57.9

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.0

20.0

20.14

0.14

Нийт түгээлт

мян.квтц

12982.0

12982

13013.8

50.7

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

 

86.76

14.48

-   шийдвэр

мян.квтц

 

2.78

-2.62

-   зөрчил

мян.квтц

 

10.08

0

+  зөрчил

мян.квтц

 

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

 

4.68

 

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

10.08

 

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

 

0.219

 

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1908

1898

1905

7.2

Хувиар

 

12.82

12.76

12.75

-0.01

 5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

26358

25809

26887

1078

Үүнээс:             усаар

Гкал

23761

23109

22559

-550

                         уураар

Гкал

2597

2700

4328

1628