2021 ОНЫ 01-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 16,06 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13,8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 101,3% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 1 сар

2021 оны 1 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15671,2

14880

16060

1180

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21,06

20

21,59

1,59

Нийт түгээлт

мян.квтц

13612,5

12780

13794,7

1014,7

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

60,58

60,86

0,28

-   шийдвэр

мян.квтц

27,72

14,84

-12,88

-   зөрчил

мян.квтц

16,7

44,18

27,48

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0,56

1,26

0,7

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

16,7

44,18

-12,88

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0,741

-1,742

-1,001

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2058,7

2100

2265

165

Хувиар

 

13,14

14,11

14,1

-0.01

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

44125

43480

43562

482

Үүнээс:             усаар

Гкал

40019

39380

38637

-743

                         уураар

Гкал

4106

4100

4925

825