2021 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 110.8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13397.8

12960

14089

1129

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

18.6

18

19.56

1.56

Нийт түгээлт

мян.квтц

11873.5

11360

12573

1213

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

89.62

96.52

6.9

-   шийдвэр

мян.квтц

57.8

178.68

120.88

-   зөрчил

мян.квтц

 

269.94

269.94

+  зөрчил

мян.квтц

 

1.84

1.84

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

15.18

8.2

-6.98

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

 

239.12

239.12

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

       0.694

-9.4

-8.70

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1524.3

1600

1516.3

-83.7

Хувиар

 

11.38

12.35

10.76

-1.6

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

15114

15456

19709

4253

Үүнээс:             усаар

Гкал

13559

13656

15135

1479

                         уураар

Гкал

1555

1800

4574

2774