"ДЦС-2" ТӨХК-ИЙН ХЭМЖЭЭНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТКомпанийн хэмжээнд одоогийн байдлаар Гүйцэтгэх захирлын баталсан нийт 66 дүрэм, журам батлагдаж мөрдөж байгаа бөгөөд үүнээс дүрэм 5, журам 61 байна. Мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг дараах байдлаар жагсаалтаар та бүхэнд танилцуулж байна. Ажилтан та бүхэн эдгээр дүрэм, журамтай танилцах болон цаасан хэлбэрээр авахыг хүсвэл 2 давхар, 214 тоот сургалтын өрөө, хуулийн мэргэжилтэн П.Наранзулаас ажлын цагаар хүссэн үедээ авах боломжтой.

 

"ДЦС-2" ТӨХК-ИЙН ХЭМЖЭЭНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ

ДҮРЭМ, ЖУРМЫН ЖАГСААЛТ

Д/д

Дүрэм, журам, нормын жагсаалт

Батлагдсан огноо, тушаалын дугаар

Хуудасны тоо

Нэмэлт, өөрчлөлт эсэх

Хувилбар

/хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон эсэх/

1.    Гэрээ

1

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн захиргаа, ҮЭХорооны хооронд байгуулсан 2019-2020 оны Хамтын гэрээ

2019.08.08

1

2020.11.16

2 жил тутам

2.    ТУЗ болон төрийн байгууллагаас баталсан эрх зүйн акт

1

“ДЦС-2” ТӨХК-Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм

ЭХЗГ-ын Зохицуулагчдын зөвлөлийн 2006 оны 72 дугаар тогтоол

10

-

 

 

-

 

2

Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм

Эрчим хүчний сайдын 2014 оны 102 дугаар тушаал

30

-

 

2

 

3

ХАБЭА-н зөвлөл байгуулах, орон тооны ажилтан ажиллуулах норматив батлах тухай

Хөдөлмөрийн сайдын 2015.06.22-ны өдрийн А/114 тоот тушаал

3

-

 

 

2

 

4

Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

2015.03.20-ны

7 дугаар тогтоол

18

-

 

 

5

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн салбар замыг үйлчлэх журам

УБТЗ-ын даргын 2016.12.20-ны өдөр

7

-

 

-

 

6

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн аюулгүйн үзлэг шалгалтад рентген тоног төхөөрөмж ашиглах үед дагаж мөрдөх, цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дотоод дүрэм

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын 2018.10.31 өдөр баталсан

6

-

 

 

 

-

 

7

Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам

Эрчим хүчний сайдын 2019.06.10-ны өдрийн 158 дугаар тушаал

8

-

-

8

Эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм

Эрчим хүчний сайдын 2019.08.08-ны өдрийн 196 дугаар тушаал

8

-

-

9

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажиллагсдад жилийн ажиллагааны үр дүнгээр шагналт цалин олгох журам

ТУЗ-ийн 2019.11.25-ны 21 дүгээр тогтоол

6

-

3

10

ХАБЭА-н сургалт явуулах болон шалгалт авах журам

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын сайдын 2019.12.13-ны А/370 дугаар тушаал

7

-

2

11

Эрчим хүчний салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

Эрчим хүчний сайдын 2020.03.16-ны өдрийн 102 дугаар тушаал

4

-

2

12

Гал түймэртэй тэмцэх гэрээт анги, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч ажиллуулах журам

ОБЕГ-ын даргын 2015.12.30-ны өдрийн А/346 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

5

-

-

 

3.    Дүрэм /Гүйцэтгэх захирал/

1

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн дүрэм

ХЭХ-ын 2019.11.29-ний 11 дүгээр тогтоол

15

-

 

2

Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дүрэм

2014.03.31-ний

79 дүгээр тушаал

3

-

 

-

3

Дотоод аудитын дүрэм

2014.03.31-ний

79 дүгээр тушаал

4

-

-

4

Санхүү бүртгэл, эдийн  засгийн хэлтсийн дүрэм

2019.04.10-ны

А/62 дугаар тушаал

17

-

2

5

Ажилтны ёс зүйн дүрэм

2020.03.13-ны

А/54 дүгээр тушаал

4

-

3

 

4.    Журам /Гүйцэтгэх захирал/

1

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн Хөдөлмөрийн дотоод журам

2015.12.31-ний

360 дугаар тушаал

13

-

 

2

Ур чадварын нэмэгдэл олгох журам

2006.05.08

1

-

-

3

Шатахууны цахим карт ашиглах журам

2007.09.18

1

-

-

4

ТДЦ-н бульдозорын жолооч нарт шатахуун олгох, түүний зарцуулалтыг тооцох журам

2007.10.29

2

-

-

5

Ажиллагсдад цалингийн зээл авах эрхийн тодорхойлолтыг олгох журам

2008.05.01

1

-

-

6

Эд хөрөнгийн тооллого хийх журам

2010.03.25

4

-

-

7

Конторын барилгын бүрэн бүтэн байдалд эргүүл шалгалт хийж хүлээлцэх журам

2010.09.20

1

-

-

8

Тоног төхөөрөмж эд аж ахуйд гарсан хохиролд төлбөр тавих журам

2013.06.03-ны

87 дугаар тушаал

2

-

-

9

Утасны хэрэглээний зарцуулалтыг тооцох, хянах журам

2013.06.05

2

-

-

10

ДЦС-2” ТӨХК-ийн дотоод хяналт, шалгалт зохион байгуулах журам

2013.09.02-ны

141 дүгээр тушаал

4

-

2

11

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн оны “Тэргүүний залуу ажилтан” шалгаруулах журам

2013.11.29

2

-

-

12

Аваари, саатлын акт бичихэд мөрдөх журам

2013.12.24-ний

211 дүгээр тушаал

3

-

-

13

Эмчийн өрөөнд үзлэг хийх журам

2013.12.20-ны

  210 дугаар тушаал

1

-

-

14

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн инженер техникийн болон ажилтан ажиллагсад аюулт үзэгдэл техникийн холбогдолтой ослын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам

2014.02.20-ны

40 дүгээр тушаал

3

-

 

 

 

-

15

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн Нууцын журам

2014.03.31-ний

79 дүгээр тушаал

8

-

-

16

Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар, журам

2014.03.31-ний

79 дүгээр тушаал

3

-

-

17

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлого, зорилт

2015.02.10-ны

33 дугаар тушаал

8

-

-

18

“Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн дулааны эрчим хүчээр хангах, холболт хийх журам

2015.04.29-ний 90 дүгээр тушаалын 1 дүгээр хавсралт

4

-

 

 

-

19

“Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц” ТӨХК-ийн цахилгаан эрчим хүчээр хангах, холболт хийх журам

2015.04.29-ний 90 дүгээр тушаалын 2 дугаар хавсралт

3

-

 

 

-

20

Эрчим хүч хэрэглэгчдээс гаргасан өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх журам

2015.04.29-ний

90 дүгээр тушаал

3

-

-

21

Ээлжүүдийн уралдааныг дүгнэх журам

2015.12.14-ний өдрийн № 290, хавсралт 1

2

-

-

22

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн оны хөдөлмөрийн болон ажил мэргэжлийн аварга шалгаруулах журам

2015.12.14-ний өдрийн № 290, хавсралт 2

13

-

-

23

ДЦС-2 ТӨХК-ийн ахмадын зөвлөлд ахмадыг бүртгэж авах журам

2016.04.05-ны

65 дугаар тушаал, хавсарлт 2

2

-

-

24

Компанийн мөнгөн урьдчилгааны тайланг хянах, хүлээн авах журам

2016.05.25-ны

123 дугаар тушаал

6

-

 

1

25

Мөнгөн кассын үйл ажиллагааны журам

2016.05.25-ны

123 дугаар тушаал

8

-

 

1

26

Бараа материал хүлээн авах, хадгалах, олгох үйл ажиллагааны журам

2016.05.25-ны

123 дугаар тушаал

9

-

 

1

27

Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн ажиллах журам

2016.05.25-ны

123 дугаар тушаал

11

-

 

1

28

Хуучин сэлбэг материал хүлээн авах, худалдах, дахин ашиглах журам

2016.05.25-ны

123 дугаар тушаал

9

-

 

1

29

Захирлын зөвлөлийн журам

2016.11.21-ний

268 дугаар тушаал

4

-

2

30

Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлт, ажилтныг сонгон шалгаруулж ажилд авах журам

2016.04.05-ний

65 дугаар тушаал

3

-

-

31

Техникийн комиссын ажиллах журам

2016.09.27-ны

215 дугаар тушаал

2

-

-

32

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажилтан, албан хаагчдын сургалтын журам

2013.12.20-ны

210 дугаар тушаал

5

-

-

33

Химийн хорт бодистой харьцаж ажилладаг ажилтнуудад хор саармагжуулах хүнсний бүтээгдэхүүн олгох журам

2013.12.20-ны өдрийн 210 дугаар тушаал

3

-

-

34

Үнэлгээний хорооны гишүүдэд урамшуулал олгох журам

2013.04.17-ны

1

-

-

35

Цаг ашиглалтын журам

2014.04.28-ны

97 дугаар тушаал

2

-

-

36

Хяналтын хэлтсийн ажиллах журам

2014.12.31-ний

282 дугаар тушаал

7

-

-

37

Ариун цэврийн комиссын ажиллах журам

2015.11.09-ний өдрийн 256 дугаар тушаал

4

-

2

38

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажилтнуудын хувцас угаах цэгийн ажиллах журам

-

2

-

-

39

Өглөөний шуурхай ба оройн мэдээлэл хийх журам

2015.11.23-ны өдрийн 269 дүгээр тушаал

5

-

-

40

Сарын ажлын үр дүнгээр шагнал олгох журам

2017.02.16-ны

54 дүгээр тушаал

6

-

 

41

ДЦС-2 ТӨХК-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, журам

2017.07.28 –ны

А/173 дугаар тушаал

26

-

-

42

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажилтан, албан хаагчид, гадны иргэд, тээврийн хэрэгсэл, бараа материалыг харуулын ШНП-р нэвтрүүлэх журам

2017.07.28-ны

А/173 дугаар тушаал

4

2020.07.10 /№А/90/

3

43

Шаардах хуудас бичих, хянах журам

2018.06.05

2

-

1

44

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн гэрээ байгуулах, бүртгэх, дүгнэх  журам

2018.02.12-ны

А/27 дугаар тушаал

4

-

2

45

Үйл ажиллагааны бус орлогын бүрдүүлэлт, хуваарилалт, зарцуулалт, тайлагналын журам

2018.02.12-ны

А/27 дугаар тушаал

2

-

2

46

Вагон жинд таваарын вагон жигнэх үйл ажиллагааг зохицуулах журам

2018.02.12-ны

А/27 дугаар тушаал

2

-

2

47

Гамшгаас хамгаалах нөөц бүрдүүлэх, ашиглах журам

2019.01.07-ны А/05 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт

3

-

1

48

Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл, гал унтраагуур болон хоолой, хошуунд засвар үйчилгээ хийх журам

2019.01.07-ны А/05 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт

3

-

1

49

Компанийн удирдлага, инженер техникийн болон зарим албан тушаалтнуудын цалингийн зэрэглэл тогтоох журам

2019.01.24-ний №А/18 дугаар тушаал

4

-

2

50

Эрчим хүчний нүүрсний төлбөрийг түргэн шуурхай барагдуулж ажиллах хялбаршуулсан журам

2019.01.31-ний №А/24 дүгээр тушаалын 1-р хавсралт

3

-

1

51

Хариуцлагатай эргүүл жижүүрийн ажиллах журам

2019.04.19-ний №А/65 дугаар тушаалын 1-р хавсралт

2

-

2

52

Гэнэтийн болон төлөвлөгөөт эргүүл ажиллуулах журам

2019.04.19-ний №А/65 дугаар тушаалын 2-р хавсралт

2

-

2

53

ХАБЭА-н зөвлөлийн ажиллах журам

2019.05.27-ны өдрийн А/86 дугаар тушаал

4

-

2

54

Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчид сарын үр дүнгээр урамшуулал олгох журам

2019.12.03-ны №А/152 дугаар тушаал

3

-

2

55

ХАБЭА-н хариуцлагын тогтолцоог тооцох журам

2019.12.12-ны №А/160 дугаар тушаал

4

-

1

56

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажилтанд орон сууц, хашаа байшин худалдан авах, нөхцөл сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх журам

2020.02.10-ны №А/32 дугаар тушаалын хавсралт

8

-

4

57

Хийн баллон ашиглах журам

2020.03.12-ны №А/53 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

4

-

1

58

Химийн бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах журам

2020.04.15-ны №А/63 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

5

-

1

59

Спорт цогцолборын ажиллах журам /шинэчлэн найруулав/

2020.05.18-ны

А/78 дугаар тушаал

3

-

2

60

“ДЦС-2” ТӨХК-ийн ажилтны эзгүй хугацаанд ажил, албан тушаалыг хавсран болон түр орлон гүйцэтгэх журам

2020.07.24-ний

А/92 дугаар тушаал

5

-

2

61

Халдварт өвчин, цар тахлын нөхцөл байдал үүссэн үед хариу арга хэмжээ авах журам

2020.12.25-ны

А/130 дугаар тушаал

6

2021.04.29 /№А/61/

1

 

Бүртгэл хөтөлсөн: Хуулийн мэргэжилтэн                                                 П.Наранзул