2021 ОНЫ 06-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 6.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 6.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 103.4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 6сар

2020 оны 6 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

6534.9

6670

6646.7

-23.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

13.6

13.89

13.84

-0,05

Нийт түгээлт

мян.квтц

5778.0

5820

6015.2

195.2

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

149.06

96.36

-52.7

-   шийдвэр

мян.квтц

30.16

19.8

-10.36

-   зөрчил

мян.квтц

0

5.82

-5.82

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

9.5

5.82

3.68

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.4

-0.236

0.16

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

756.9

850

631.5

218.5

Хувиар

 

11.58

12.74

9.5

3.24

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

851

1300

5048

3748

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

851

1300

5048

3748