2021 ОНЫ 07-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 11.04 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт  9.83 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 106.6 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 7сар

2021 оны 7 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

9607.9

10496

11038.2

542.2

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

12.91

14.11

14.84

0.73

Нийт түгээлт

мян.квтц

8348.1

9216

9826.1

610.1

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

91.6

126.82

21.08

-   шийдвэр

мян.квтц

12.8

5.08

-5

-   зөрчил

мян.квтц

24.875

107.54

-24.875

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

17.24

17.24

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

24.875

28.14

3.265

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-1.100

-0.556

0.544

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1259.7

1280

1212.1

-67.9

Хувиар

 

13.11

12.20

10.98

-1.22

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1286

1300

1192

-108

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1286

1300

1192

-108