2021 ОНЫ 08-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 12.9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 11.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 102.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 8сар

2021 оны 8 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

10708.6

12871

12931.9

60.9

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

14.39

17.30

17.38

0.08

Нийт түгээлт

мян.квтц

9452

11311

11572

261.3

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

119.84

116.26

-3.5

-   шийдвэр

мян.квтц

20.52

50.16

29.64

-   зөрчил

мян.квтц

91.98

72.18

-19.8

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

11.46

41.04

29.58

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

91.98

72.18

-19.8

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-3.83

-1.29

2.54

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

 

Төлөв

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1256.6

1560

1359.6

-200.4

Хувиар

%

11.73

12.12

10.51

-1.6

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

3283

1000

1775

775

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

3283

100

1775

775