2021 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 11,8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 10,55 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 102 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 9сар

2021 оны 9 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

12742,0

11807

11839,7

32,7

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17,69

16,40

16,44

0,04

Нийт түгээлт

мян.квтц

11289,7

10347

10554,3

207,3

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

58,06

93,8

35,74

-   шийдвэр

мян.квтц

63,92

14,12

-49,8

-   зөрчил

мян.квтц

60,12

0

-60,12

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

18,24

18,24

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

54,2

0

-54,2

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-2,480

0,7

-1,773

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1452,3

1460

1285,4

-174,6

Хувиар

 

11,4

12,37

10,86

-1,51

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

4844

3800

2093

-1707

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

4844

3800

2093

-1707