2021 ОНЫ 10-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 104 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 10 сар

2021 оны 10 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15449,4

14880

12657,3

-2222,7

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,77

20,0

17,0

3,0

Нийт түгээлт

мян.квтц

13600,1

12990

11050,0

-1940,0

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

140

37,82

 -102,18

-   шийдвэр

мян.квтц

5,38

28,52

23,14

-   зөрчил

мян.квтц

28,22

0

-28,22

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

5,52

3,64

-1,88

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

28,22

0

-28,22

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0,992

-0,103

-0,889

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1849,3

1890

1607,3

-282,7

Хувиар

 

11,97

12,7

12,7

0

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

23289

19405

23289

-1302

Үүнээс:             усаар

Гкал

19458

19323

18021

-1751

                         уураар

Гкал

3831

4800

4141

-659