2021 ОНЫ 11-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 12,12 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 10,5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 109,8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 11сар

2021 оны 11 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14707,6

14485,0

12120,1

-2364,9

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20,4

20,1

16,8

3,3

Нийт түгээлт

мян.квтц

13025,9

12585,0

10509,9

2075,1

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

198,2

69,720

-128,48

-   шийдвэр

мян.квтц

7,98

36,74

28,76

-   зөрчил

мян.квтц

92,66

32,86

-59,8

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

 2,0

1,04

-0,96

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

 

32,86

32,86

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0,091

1,292

1,201

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1681,7

1900

1610,2

-289

Хувиар

 

11,43

13,12

13,29

0,17

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

30967

32900

33414

514

Үүнээс:             усаар

Гкал

26865

28300

29008

708

                         уураар

Гкал

4102

4600

4406

-194