2021 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 16,2 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 14,0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 108,8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2020 оны 12сар

2021 оны 12 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

16001,8

14990

16186,3

1196,3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21,5

20,1

21,8

1,6

Нийт түгээлт

мян.квтц

13895

12890

14029,6

1139,6

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

140,96

103,62

-37,34

-   шийдвэр

мян.квтц

3,2

54,24

51,04

-   зөрчил

мян.квтц

0

89,12

-89,12

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

12,58

0

-12,58

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

89,12

89,12

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0,571

-3,433

-2,862

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2106,8

2100

2156,7

56,7

Хувиар

 

13,17

14,01

13,32

-0,7

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

47020

44150

42485

-1665

Үүнээс:             усаар

Гкал

42348

39550

37667

-1883

                         уураар

Гкал

4672

4600

4818

218