2022 ОНЫ 1-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15,67 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13,2 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 98,1 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 1 сар

2022 оны 1 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

16060

15659

15673,9

14,98

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21,59

21,05

21,07

0,02

Нийт түгээлт

мян.квтц

13794,7

13459

13203,2

-255

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

60,86

53,98

-6,88

-   шийдвэр

мян.квтц

14,84

135,21

120,37

-   зөрчил

мян.квтц

44,18

401,791

357,611

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

1,26

9,72

8,46

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

44,18

364,575

320,395

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-1,742

-14,374

-12,632

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2265

2200

2470

270,7

Хувиар

 

14,1

14,05

15,76

1,71

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

43562

43184

42164

-1020

Үүнээс:             усаар

Гкал

38637

39084

38340

-744

                         уураар

Гкал

4925

4100

3824

-276