2022 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 13,5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12,0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 103,2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13533.7

13370

14096

726

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.14

19.9

20.98

1.1

Нийт түгээлт

мян.квтц

13013.8

11660

12234.8

574.8

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

68.86

60.34

-8.52

-   шийдвэр

мян.квтц

14.84

8.1

-6.74

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

0

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

7.2

0

-7.2

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.292

0

0.292

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

     2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1519.9

1710

1861.6

151.6

Хувиар

 

11.23

12.79

13.21

0.4

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

       2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

33885

32647

37811

5164

Үүнээс:             усаар

Гкал

29487

28947

33281

4334

                         уураар

Гкал

4398

3700

4530

830