2022 ОНЫ 03-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ2022 ОНЫ 03-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100.5 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13533.7

14890

14925

57.9

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.14

20.0

20.1

0.14

Нийт түгээлт

мян.квтц

13013.8

12990

13056.3

66.3

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

86.76

64.88

-21.88

-   шийдвэр

мян.квтц

2.78

21.82

19.04

-   зөрчил

мян.квтц

10.08

0

-10.08

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

4.68

13.3

8.62

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

10.08

0

-10.08

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

       0.219

0.540

0.321

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1905

1900

1868.7

-31.3

Хувиар

 

12.75

12.76

12.52

-0.2

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

26887

25139

27015

1876

Үүнээс:             усаар

Гкал

22559

22439

22535

96

                         уураар

Гкал

4328

2700

4480

1780