2022 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 13.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 105.7 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14089

12949

13375

425.8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

19.56

18.0

18.6

0.6

Нийт түгээлт

мян.квтц

12573

11399

12052

653.4

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

96.52

126.84

30.32

-   шийдвэр

мян.квтц

178.68

63.66

-115.0

-   зөрчил

мян.квтц

269.94

2.4

-267.54

+  зөрчил

мян.квтц

1.84

0

-1.84

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

8.2

4.72

-3.48

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

239.12

2.4

-236.72

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

       -9.4

0.104

-9.296

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1516.3

1550

1322

-228

Хувиар

 

10.76

11.97

9.89

-2.1

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

19709

16840

18357

1517

Үүнээс:             усаар

Гкал

15135

15040

15541

501

                         уураар

Гкал

4574

1800

2816

1016