2022 ОНЫ 05-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 13.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг  102.6 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 5сар

2022 оны 5 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

11757.8

11257

11757.8

500.8

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

15.8

15.13

15.8

0.67

Нийт түгээлт

мян.квтц

10351.4

9877

10351.4

474.4

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

122.96

52.2

-70.76

-   шийдвэр

мян.квтц

5.18

37.52

32.34

-   зөрчил

мян.квтц

0

8

8

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

-20.16

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

8

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0

0.358

-0.358

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1406.4

1450

1429.4

-20.6

Хувиар

%

11.96

10.81

10.43

-0.38

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2692

1300

3216

1916

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2692

1300

3216

1916