2022 ОНЫ 06-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 8.5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 7.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 190.6 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 6сар

2022 оны 6 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

6646.7

4800

8470

3670

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

9.5

15.52

8.76

-3.2

Нийт түгээлт

мян.квтц

6015.2

4055

7729

3674

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

96.36

71.48

-24.88

-   шийдвэр

мян.квтц

19.8

8.8

-11

-   зөрчил

мян.квтц

5.82

0

-5.82

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

11.9

11.9

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

5.82

0

-5.82

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.236

0.354

0.59

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

631.5

745

742

-3

Хувиар

 

9.5

15.52

8.76

-6.8

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

5048

550

2440

1890

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

5048

550

2440

1890