2022 ОНЫ 07-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 9.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт  7.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 124.7 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 7сар

2022 оны 7 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

11038.2

7440

9008.5

1568.5

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

14.84

10

12.1

2.1

Нийт түгээлт

мян.квтц

9826.1

6285

7835.7

1550.7

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

126.82

46.26

-80.56

-   шийдвэр

мян.квтц

5.08

28.128

23.048

-   зөрчил

мян.квтц

107.54

2.672

-104.868

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

17.24

0

-17.24

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

28.14

2.672

-25.468

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.556

-0.003

0.553

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1212.1

1155

1172.8

17.8

Хувиар

 

10.98

15.52

13.02

-2.5

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2020 он

2021 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1192

1000

1977

977

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1192

1000

1977

977