2022 ОНЫ 08-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 12.9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 11.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 102.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 8сар

2022 оны 8 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

12931.9

9950

9502.9

-447.1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17.38

13.37

12.77

0.6

Нийт түгээлт

мян.квтц

11572

8695

8305

-389

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

116.26

70.74

-45.52

-   шийдвэр

мян.квтц

50.16

9.88

-40.28

-   зөрчил

мян.квтц

72.18

0

-72.18

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

41.04

0

-41.04

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

72.18

0

-72.18

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-1.29

0

1.29

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1359.6

1255

1197.7

-57.3

Хувиар

%

10.51

12.61

12.60

-0.01

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1775

1300

2786

1486

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1775

1300

2786

1486