2022 ОНЫ 09-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ



1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 11.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 78.2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 9сар

2022 оны 9 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

11839.7

14224

11129.9

-3094.1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

16.44

19.75

15.46

-4.29

Нийт түгээлт

мян.квтц

10554.3

12544

9898.7

-2645.3

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

93.8

77.84

-15.96

-   шийдвэр

мян.квтц

14.12

25.22

11.1

-   зөрчил

мян.квтц

0

18.74

18.74

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

18.24

2.12

-16.12

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

14.22

14.22

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.7

0.59

-0.11

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1285.4

1680

1231

-448.9

Хувиар

 

10.86

11.81

11.06

-0.75

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2093

3000

3028

28

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2093

3000

3028

28