2022 ОНЫ 10-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард  сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 104 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 10 сар

2022 оны 10 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

12657.3

14950

15417.2

467.2

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17.0

20.0

20.7

0.7

Нийт түгээлт

мян.квтц

11050,0

13150

13682.8

532.8

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

37,82

79.26

 41.44

-   шийдвэр

мян.квтц

28,52

18.02

-10.5

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

0

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

3,64

2.04

-1,88

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0,103

0.09

0.013

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1607,3

1800

1734.5

-65.5

Хувиар

 

12,7

12.04

11.25

-0.79

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

23289

21129

21268

139

Үүнээс:             усаар

Гкал

18021

17329

17949

620

                         уураар

Гкал

4141

3800

3319

-481