2022 ОНЫ 11-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.9 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.0 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 102.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 11сар

2022 оны 11 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

12120.1

14470

14887

417

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

16.8

20.1

20.8

0.7

Нийт түгээлт

мян.квтц

10509.9

12700

12994

294

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

69.720

89.22

19.5

-   шийдвэр

мян.квтц

36.74

8.46

-28.28

-   зөрчил

мян.квтц

32.86

1.98

-30.88

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

1.04

14.04

13.0

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

32.86

1.98

31.12

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

1.292

0.540

1.832

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1610.2

1770

1892

122

Хувиар

 

13.29

12.23

12.71

0.48

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

33414

32900

35071

2887

Үүнээс:             усаар

Гкал

29008

28184

27106

-1078

                         уураар

Гкал

4406

4000

7965

3965