2022 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100.2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2021 оны 12сар

2022 оны 12 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

16186,3

15471

15492.1

21.1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21,8

20.8

20.8

-

Нийт түгээлт

мян.квтц

14029,6

13291

13313.4

22.4

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

103.62

44.26

-59.36

-   шийдвэр

мян.квтц

54.24

37.6

-16.64

-   зөрчил

мян.квтц

89.12

4.6

-84.52

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

89.12

4.6

-84.52

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-3.433

-0.221

-3.212

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2156.7

2180

2178.7

-1.3

Хувиар

 

13.32

14.09

14.06

-0.03

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2021 он

2022 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

42485

43792

46007

2215

Үүнээс:             усаар

Гкал

37667

39692

41082

1390

                         уураар

Гкал

4818

4100

4925

825