2023 ОНЫ 1-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.67 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 104.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 оны 1 сар

2023 оны 1 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15673.9

15175

15678.1

503.1

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.07

20.4

21.07

0.68

Нийт түгээлт

мян.квтц

13203.2

12894

13447.8

553.8

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

53,98

62.28

8.3

-   шийдвэр

мян.квтц

135,21

129.738

-5.472

-   зөрчил

мян.квтц

401,791

18.482

-383.309

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

9,72

20.86

8,46

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

364,575

18.482

320,395

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-14,374

0.150

14.224

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2470

2281

2230

-51

Хувиар

 

15.76

15.03

14.23

-0.80

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

42164

44245

44478

233

Үүнээс:             усаар

Гкал

38340

40445

39741

-704

                         уураар

Гкал

3824

3800

4737

937