2023 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ2023 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.1 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 103.5 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13374.8

13576.0

14110.0

534

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.4

20.1

20.4

0.3

Нийт түгээлт

мян.квтц

12052.4

12053

12476.0

423

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

126.84

165.88

39.04

-   шийдвэр

мян.квтц

63.66

4.928

-58.732

-   зөрчил

мян.квтц

2.4

11.812

9.412

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

4.720

9.380

4.66

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

2.4

11.812

9.412

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.104

0.190

0.086

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1322.4

1523

1634

111

Хувиар

 

9.89

11.22

11.58

0.36

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

18357

18486

23450

4964

Үүнээс:             усаар

Гкал

15541

15986

17545

1559

                         уураар

Гкал

2816

2500

5905

3405