2023 ОНЫ 07-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 11.144 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.927 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 123.2 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

9008.5

9361.0

11144.7

1783.7

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

12.1

12.58

14.98

2.4

Нийт түгээлт

мян.квтц

7835.7

8060.0

9927.0

1867

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

46.26

90.66

44.4

-   шийдвэр

мян.квтц

28.128

50.620

22.492

-   зөрчил

мян.квтц

2.672

60.340

57.668

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

20.1

20.1

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

2.672

60.340

57.668

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.003

-2.228

2.225

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1172.8

1301

1217.7

-83.3

Хувиар

 

13.02

13.9

10.93

3

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1977

2200

3605

1405

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1977

2200

3605

1405