Сүлжээний усны насос-12013 онд 800 м3/ц бүтээмжтэй 90 м напортой сүлжээний хувьсах хурдны насос 1 иж бүрдэл, 100 м3/ц бүтээмжтэй 40 м напортой сүлжээний нэмэлт усны хувьсах хурдны насосыг иж бүрдлийн хамт шинээр суурилуулах, дулааны сүлжээний нэмэлт усны деаэраторын бүтээмжийг 100 тн/ц хүртэл нэмэгдүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ба өнөөг хүртэл хэвийн горимоор ашиглаж байна. Эдгээр дулаан хангамжийн тоноглолуудыг шинэчилж өөрчилснөөр дулааны сүлжээний ачааллаас хамааруулан сүлжээний усны насосны ачаалал, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг оновчтой зохицуулах нөхцөл бүрдэв.