2024 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ2024 ОНЫ 04-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ

1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 112.8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14110

13680

15420

1740

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

19.6

19

21.4

2.4

Нийт түгээлт

мян.квтц

12476

12160

13713

1553

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

161.32

165.88

4.56

-   шийдвэр

мян.квтц

4.48

4.93

0.45

-   зөрчил

мян.квтц

0

11.82

11.82

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

9.38

33.86

24.48

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

11.82

0

-11.82

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.190

1.853

1.663

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

     2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1634.1

1520

1708.1

188.1

Хувиар

 

11.58

11.11

11.08

0.03

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

       2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

23450

22120

20647

-1473

Үүнээс:             усаар

Гкал

17545

18320

15094

-3226

                         уураар

Гкал

5905

3800

5553

1753