2019 ОНЫ 01 САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 685,6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 540,8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100,3 % биелүүлсэн. 

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны 1 сар

2019 оны 1 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15641.6

15642.0

15853.9

211.9

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

21.02

21.02

21.31

0.29

Нийт түгээлт

мян.квтц

13363.3

13373.9

13520.3

146.4


2.    
Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

174.72

31.7

26.6

-   шийдвэр

мян.квтц

49.14

5.6

-2.6

-   зөрчил

мян.квтц

0.00

0

-4.5

+  зөрчил

мян.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа 

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

27.62

0

-27.62

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0.00

17.3

17.3

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

1.223

-0.782

0.441

 4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1226.9

763.4

594.13

-169.3

Хувиар

 

13.07

14.2

11.11

-3.09

 5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1618

2439

2439

0

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1618

2439

2439

0