2019 ОНЫ 05-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 13,3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 11,8 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны 5 сар

2019 оны 5 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

13334

13392,0

14330,7

141,7

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17,9

19,7

19,9

0,2

Нийт түгээлт

мян.квтц

11860,9

12514,7

12566,9

52,2

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

126,5

55,88

-70,6

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

44,96

54,18

9,22

-   зөрчил

ìÿí.квтц

22,68

4

-18,7

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

10,48

0

-10,48

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

22,68

4

-18,6

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-12,2

-4

8,2

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1684,3

1674,3

1763,8

89,5

Хувиар

 

11,87

11,8

12,31

0,51

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1979

4130

4130

0

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1979

4130

4130

0