2019 ОНЫ 07-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.     Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

Энэ сард 5.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 4.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 100% биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2018 оны 7 сар

2019 оны 7 сар

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

9386.9

5376

5346.7

-29.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

12.6

14.2

15.1

      0.6

Нийт түгээлт

мян.квтц

8160.0

4612.6

4752.6

140

2.     Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

+   шийдвэр

ìÿí.квтц

51.1

70.52

19.42

-   шийдвэр

ìÿí.квтц

74.91

17.8

-57.11

-   зөрчил

ìÿí.квтц

44.22

0

-44.22

+  зөрчил

ìÿí.квтц

0.00

0

0

3.     Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

0

9.52

9.52

Худалдан авсан ЦЭХ

ìÿí.квтц

40.98

0

-40.98

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-40.98

9.52

-50.5

4.     Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1226.9

763.4

594.13

-169.3

Хувиар

 

13.07

14.2

11.11

-3.09

5.     Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2018 он

2019 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

1618

2439

2439

0

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

1618

2439

2439

0